• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is deze voor geheel Europa geldende verordening van kracht geworden. Het doel van deze wet is om de privacy van een ieder nog beter te beschermen. Alle instanties, verenigingen, bedrijven enz. zijn verplicht hun klanten, hun leden op de hoogte te stellen van de gegevens die zij bezitten en op welke wijze deze gegevens worden beheerd. Ook voor onze motorclub is daarom een Privacy Verklaring opgesteld. Deze verklaring vindt u hieronder in dit mededelingenblad. Bewaart u daarom deze verklaring goed!!
Privacyverklaring:
Deze verklaring is opgemaakt te Gasselternijveen 31 november 2018.
Het bestuur van de MTC Rôl-On, gevestigd op Hoofdstraat 169, 9514 BD, Gasselternijveen, zorgt voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
MTC Rôl-On
p/a Hoofdstraat 169 9514 BD  Gasselternijveen
www.rol-on.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
De MTC Rôl-On verwerkt de persoonsgegevens van de leden. De persoonsgegevens worden door een lid zelf aan het bestuur verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam (Voor- en achternaam)
Adresgegevens
Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
Emailadres
Geboortedatum
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken MTC Rôl-On verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van contributiebetalingen van de leden.
Het bellen of emailen van leden indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Het emailen van relevante informatie, bijvoorbeeld aankondigingen van tour ritten.
De leden van de club geven door deelname aan de clubactiviteiten toestemming voor bovengenoemd gebruik van de gegevens.
E-mailberichten aan leden worden via BCC (blind carbon copy) verzonden.
De ledenlijst wordt onder de leden verspreid en mag uitsluitend gebruikt worden voor contacten tussen leden onderling voor zover deze verenigbaar zijn met de activiteiten van de club.
Gebruik voor andere doelen is niet toegestaan. Herhaalde overtreding wordt als misbruik aangeduid en wordt als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wie er toegang heeft tot uw gegevens:
Alleen de leden van het dagelijks bestuur (voorzitter – secretaris – penningmeester) hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve als dit nodig is voor de normale uitvoering van de taken van de club of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
MTC Rôl-On zal zonder toestemming van de betrokkenen geen  en foto’s extern publiceren, noch offline noch online.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor dient u contact op te nemen met het bestuur. Het verwijderen van uw gegevens houdt ook in dat het lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd. Uw naam blijft wel vermeld bij de historische evenementen.
De overige gegevens worden binnen 1 jaar verwijderd. MTC Rôl-On zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
MTC Rôl-On neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacypraktijken, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de 'laatste herziening' boven aan deze verklaring. Het bestuur zal uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.